Izlaist


Latvijas studentu un studenšu korporāciju 18.novembŗa gājiens

Akadēmiķi korporāciju gājienā Brāļu kapos 2010.gada 18.novembrī

Akadēmiķi korporāciju gājienā Brāļu kapos 2010.gada 18.novembrī

Vivat Respublica Latviensis!

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18.novembrī plkst.8.00 Latvijas studentu un studenšu korporācijas devās tradicionālajā gājienā no Latvijas Universitātes galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19 uz Rīgas Brāļu kapiem.

Gājiens tiek rīkots par godu Latvijas Republikas dibināšanai un brīvības cīņās kritušajiem kaŗavīriem; tajā ik gadus piedalās aptuveni 1000 dalībnieku.

Gājiena vēsture sakņojas pirmās brīvvalsts laikā, kad to organizēja Latvijas Universitāte. Tad gājienā piedalījās Latvijas Universitātes vadība, studentu un studenšu korporācijas, Konkordiju seniorāts, Vienību savienība un citas akadēmiskās mūža organizācijas, kā arī pārējie studenti.

1992.gadā gājiena rīkošanas tradīciju atjaunoja un pārņēma Latvijas studentu korporāciju Prezidiju Konvents.

Pēc gājiena, kā ierasts, apmeklējām Brāļu un Meža kapos glabātos korporācijas dibinātājus.

Lūdzam skatīt LTV sižetu par 2009. gada 18.novembŗa gājienu:

Pasākumi

Birkas ar , .


LU Vēstures mūzejā atklāta Prezidiju Konventa 90 gadu darbības jubilejas izstāde

Conventum praesidiorum vivat, crescat, floreat!

Šā gada 23.oktōbrī Latvijas Universitātes Vēstures mūzejā Raiņa bulvārī 19 tika atklāta Latvijas studentu korporāciju Prezidiju Konventa 90 gadu darbības jubilejai veltīta izstāde, kuŗā ir apskatāms arī Fraternitas Academica stends. Plašāku informāciju par izstādi lūdzam skatīt: http://www.kultura.lu.lv/zinas/t/4156/

Prezidiju Konventam 90

Prezidiju Konventam 90

Mūzeja darba laiks darbdienās no plkst.10:00 līdz plkst.17:00.

 

Mūzeja apmeklējums notiek ekskursiju veidā, kas iepriekš piesakāmas pie mūzeja vadītājas Aijas Fedorovas pa tālr.: 67034566, mob.tālr.: 26878133 vai e-pastu: aija.fedorova@lu.lv

 

Akadēmiķi ar fil!dib! E.Kalniņa meitu Dzidru Skrubi pie Fr.Acad. stenda

Akadēmiķi ar fil!dib! E.Kalniņa meitu Dzidru Skrubi pie Fr.Acad. stenda

Fotografijas no P!K! 90 gadu darbībai veltītā Svētku akta LU Lielajā aulā un izstādes atklāšanas lūdzam skatīt: http://foto.lu.lv/arhiivs/2010/j_okt/20/index.html

Pasākumi

Birkas ar , , .


Zelta lilijas jau 85 gadus

Fil! R.Veldres zīmējums - dažas draugu sejas

Pirms 85 gadiem, 1925.gada 4.februārī Rīgā Akadēmiskā skautu kluba biedri un Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studenti dibināja korporāciju Fraternitas Academica. Cauri gadu desmitiem, vairākām polītiskām iekārtām un daudzām valstīm akadēmiķi iznesuši savā vapenī un deķeļos skautu lilijas līdz pat šai dienai un šogad svinēja jau 85 gadu pastāvēšanas dienu.

Svinības sākās jau 29.janvārī ar Dāmu vakaru, kuŗā akadēmiķi un tervetieši, kam piešķirtas Fr.Acad. krāsas, ar savām kundzēm un draudzenēm jaukā gaisotnē dejoja mūziķu grupas pavadībā un risināja sarunas pie bagātīga bufetes galda. Ap pulksten desmitiem tika svinīgi sagriezta meln-zaļ-zelta krāsām rotātā torte un, kaut arī vienpadsmitos vakars oficiāli noslēdzās ar “Gaudeamus igitur”, viesi neizklīda vēl līdz vēlai naktij.

6.februāra sestdiena sākās agri, jo jau deviņos no rīta akadēmiķi pulcējās Brāļu kapos pie Mātes Latvijas uz svētbrīdi, kuŗu novadīja fil! Kaspara Cakula brālis priesteris Edgars Cakuls. Viņš nolasīja arī fil!dib! Raimonda Bebra dzejoli “Vakars Brāļu kapos”. Svētbrīža noslēgumā sapulcējušies nodziedāja nelaiķa mācītāja fil! Arnolda Gustava Rautenšilda, 1925.II, korāli “Melns dūmo līdums”. Pēc vaiņaga nolikšanas pie Mātes Latvijas pieminot mūžībā aizgājušos konventa biedrus klātesošie nodziedāja akadēmisko sēru dziesmu  “Integer vitae”. Pēc tam tika nolikti vaiņagi pie fil!dib! Bebra kapa un 1. Latvijas valsts prezidenta Čakstes pieminekļa.

Vienpadsmitos korporācijas Lettonia namā akadēmiķi kopā ar sveicējiem no studentu un studenšu korporācijām un mūžībā aizgājušo Fr.Acad. filistru un kommilitoņu radiniekiem, pulcējās uz Svētku aktu. Svinīgo notikumu pēc karoga ienešanas un valsts himnas ar īsu uzrunu atklāja Fr.Acad. t/l seniors com! Raimonds Seņko, kuŗš pateicās viesiem un izteica pārliecību, ka korporācijas cieši turoties pie saviem principiem drīz atgūs kādreizējo vietu Latvijas sabiedrībā. Pēc īsa Prezidiju Konventa Vīru kora koncerta fil! Vilnis Pētersons, 1990.II, savā akadēmiskajā runā sniedza ieskatu Latvijas vēsturē, parādot tās ciešo saistību ar Latvijas Universitātes un korporāciju vēsturi. Pēc tās klātesošie kopīgi nodziedāja Fr.Acad. Karoga dziesmu, kuŗai sekoja daudzie apsveikumi. Studentu un studenšu korporāciju prezidiji un konventu pārstāvji teica izjustas apsveikuma runas un dāvāja vērtīgas dāvanas; ar apsveikumu uzstājās arī Fr! Academica fil!dib! Kārļa Nollendorfa dēls, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris profesors Valters Nollendorfs, dāvinādams konventam tik simboliskās lilijas. Fr.Acad. t/l viceseniors com! Jānis Purvišķis nolasīja rakstiski iesūtītos apsveikumus. Svētku akts noslēdzās ar “Gaudeamus”, kopīgu fotografēšanos un pakavēšanos pie bufetes galda.

Tomēr sveicēju straume ar to nebija izsīkusi – sveicēji nāca arī vēlāk vakarā Fraternitas Academica mājīgajā konventa dzīvoklī Baznīcas ielā, kas kopš tā iekārtošanas 1996. gadā tādu viesu skaitu nebija vēl pieredzējis. Šeit Svētku konventā akadēmiķus sveica P!K! t/l viceseniors fil! Jānis Lūks, frater Cursicus, Fraternitas Arctica t/l oldermanis com! Dmitrijs Trofimovs, Tervetia prezidijs un filistri, Fr.Acad. t/l archivārs fil! Kārlis Līdaks konventam dāvināja ierāmētu korporācijas dibinātāju fotografiju, Filistru biedrības vārdā apsveikumu teica tās priekšnieks fil! Māris Krastiņš, Fr.Acad. t/l sekretārs com! V. Straupe nolasīja saņemtos apsveikumus no ārzemēs dzīvojošajiem Fr.Acad. filistriem un fil! Ulda Šutkas, bev. Pēc Svētku konventa un Zemesstēva, notika kopīga fotografēšanās un tad visi tika aicināti pie svētku vakariņām, kas ieilga līdz rītam, kad ar svētku rīcības komitejas priekšsēža fil! Mārtiņa Eglīša gādību bija sarūpētas arī brokastis.

Svētki aizvadīti un mēs, akadēmiķi, atgriežamies pie jauna darba cēliena pildot to mērķi, kādam Fraternitas Academica dibināta – pulcināt studentus akadēmiskās dzīves izkopšanai, goda prāta un pienākuma apziņas attīstībai, izaudzinot krietnus un stiprus pilsoņus, kuŗi spēj ņemt aktīvu dalību Latvijas valsts kulturālajā un sabiedriskajā dzīvē.

Vivat, crescat, floreat Fraternitas Academica in aeternum!

Pasākumi, Svētki

Birkas ar , , , , .


Ciemos pie fil! A.Gružāna

Ciemos pie fil!A.Gružāna 100 gadu jubilejā  2010. gada 2. janvārī Fraternitas Academica filistrs Artūrs Gružāns svinēja savu 100. dzimšanas dienu.

fil! Gružāns konventā uzņemts 1937.II sēmestrī un bijis s/l sekr!, vsen!, sen!, kā arī 1. sen! pēc k!ta darbības atjaunošanas Latvijā. Viņš tāpat ieņēmis arī citus vēlētus amatus un piedalījies P!K! atjaunošanā 24.VI.1991. Fil! Gružānam 3.III.2003. piešķirts F!B! apbalvojums – Goda raksts.

Savas aktīvās zinātniskās un tautsaimnieciskās darbošanās laikā sniedzis lielu ieguldījumu būvniecības nozarē un jauno inženieŗu audzināšanā. 1993. gadā ieguvis Dr.sc.ing. gradu.

Vēlam mūsu brālim labu veselību ieejot otrajā dzīves gadsimtā!
Vivat! Vivat! Vivat!

Svarīgi notikumi

Birkas ar , .