Izlaist


Vēsture

Latvijas Universitātes (LU) Studentu biedrība Korporācija Fraternitas Academica dibināta, lai „pulcinātu ap sevi studentus akadēmiskās dzīves izkopšanai, attīstītu tiem goda prātu, pienākuma un tikumības apziņu, piekoptu atturību, veicinātu zinātnes, literātūras, mākslas un sporta attīstību, pabalstītu morāliski un materiāli biedrības locekļus studiju laikā un arī pēc tam, tādā veidā izaudzinot raksturā krietnus un stiprus pilsoņus, lai viņi vēlāk varētu ņemt aktīvu dalību un būt lietderīgi Latvijas valsts kultūrālajā un sabiedriskajā darbā”.

Fraternitas Academicas pirmsākumi meklējami Akadēmiskā skautu klubā (A.S.K.), kas tika dibināts 1923.gadā, lai apvienotu skautus studentus, populārizētu skautisma idejas un tradīciju garā izkoptu garīgās vērtības. 1923.gada 18.decembrī Latvijas Skautu Centrālā organizācija (LSCO) apstiprināja A.S.K. darbības noteikumus; klubs tika atzīts par LSCO autonomu vienību. A.S.K. emblēmā bija attēlota rombveidīga lilija baltā emaljā ar zaļu apmalīti; tā ir saglabāta korporācijas deķeļa virspusē, izveidojot to piecstaru zvaigznes veidā. 1925.gada 4.februāŗa A.S.K. pilnsapulcē tika apspriests jautājums un pieņemts atzinums par kluba pārveidi studentu korporācijā. Tomēr tikai 1925.gada 7.oktōbŗa A.S.K. pilnsapulce vienbalsīgi nolēma attīstīt savu biedru dzīvi uz studentu korporācijas pamatiem un pārveidot klubu par studentu korporāciju Fraternitas Academica.

Korporāciju dibināja 22 dažādu LU fakultāšu studenti – 17 A.S.K. biedri un 5 LU Teoloģijas fakultātes studenti. 1925.gada 11.novembrī LU studentu biedrības Korporācija Fraternitas Academica statūti tika reģistrēti Rīgas apgabaltiesā. Tā kā bijušā A.S.K. buršu vairākums bija lettoņi, tad viņu ieteikums komānu garantēt pie Lettonias guva piekrišanu un 1925.gada novembrī, dibinātāji līdz ar jaunuzņemto I coetu garantēja Apvienoto korporāciju komānu (A!K!K!) pie korporācijas Lettonia.

Nākošie 4 sēmestri bija spraiguma pilni, nostabilizējot jaunās sabiedrības pamatus, izveidojot iekšējo sadzīvi un uzņemot jaunus biedrus.

Lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem ar līdzīga nosaukuma Tērbatā dibināto vācu studentu korporāciju, 1927.gada 28.marta Speciālajā konventā korporācijas sākotnējais nosaukums tika grozīts uz Fraternitas Academica Latviensis, bet 1933.gada 16.janvāŗa Speciālajā konventā tika atjaunots tās sākotnējais nosaukums, ko LU Padome apstiprināja 1933.gada 8.februārī.

1927.gada 8.novembrī Fraternitas Academica (Latviensis) tika uzņemta Prezidiju Konventā (P!K!) un par tās dibināšanas datumu tika atzīts 1925.gada 4.februāris. 1928.gada 14.decembrī korporācija tika reģistrēta LU.

1927. II sēmestrī sākās priekšdarbi, lai izveidotu un reģistrētu Fraternitas Academica (Latviensis) Filistru biedrību (F!B!). Šī uzdevuma veikšanai no korporācijas pirmajos pastāvēšanas gados uzņemtajiem goda filistriem tika ievēlēta F!B! pagaidu valde. F!B! izveidošana noslēdzās 1928.gada 21.martā, kad Korporācijas Fraternitas Academica Latviensis Filistru biedrība tika reģistrēta Rīgas apgabaltiesā un ievesta bezpeļņas biedrību reģistrā. 1929.gada 15.aprīlī F!B! tika uzņemta Filistru biedrību savienībā (F!B!S!), kuŗā tā darbojās līdz F!B!S! likvidēšanai 1940.gadā. 1933.gada 7.martā F!B! nosaukums tika mainīts uz Korporācijas Fraternitas Academica Filistru biedrība.

Ap 1926.gadu tika izveidots korporācijas ģerbonis jeb vapenis, kas vēlāk tika mainīts un 1930.gada 4.februārī tika iesvētīts Hugo Merca, 1925.II, darinātais vapenis.

1931.gada februārī pie korporācijas tika nodibināta Dāmu komiteja.

Konventa biedri ir aktīvi piedalījušies visās Prezidiju Konventa P!K! institūcijās. Konvents ir nosūtījis savus pārstāvjus kā Studentu Padomē, tā arī F!B!S! vadībā. Līdz II pasaules kaŗam konventam bija pastāvīga basketbola, vieglatlētikas un volejbola komanda, kas piedalījās dažādās Prezidiju Konventa sporta (P!K!S!) organizācijas rīkotajās sacensībās. Prezidēšanu P!K! konvents ir uzņēmies 1930.gada II, 1938.gada II, 1995.gada II un 2006.gada I sēmestrī.

1934.gada 23.novembrī konvents noslēdza Draudzības līgumu ar studentu korporāciju Tervetia. 1938.gada 5.novembrī Draudzības līgums tika slēgts ar Lietuvas Kauņas Vītauta Dižā Universitātes studentu korporāciju Šarūnas.

Korporācijas darbība tika slēgta ar Sabiedrisko lietu ministra 1940.gada 13.jūlija lēmumu. Līdz konventa aktīvās darbības pārtraukšanai, zvērestu meln-zaļ-zelta krāsām bija devuši 264 Latvijas Universitātes un cariskās Krievijas augstskolu studenti un absolventi.

Vācu okupācijas laikā korporācijas darbība gan tika daļēji atjaunota, tika uzņemts pat viens fuksis, stud.iur. Alfrēds Nerbulis, 1941.II, tomēr daudzi biedri bija jau izklīduši, daži uz neatgriešanos; valdīja kaŗa likumi.

Pēc II pasaules kaŗa akadēmiķi pirmo reizi kuplākā pulkā sanāca kopā 1947.gada jūnijā komeršā Eslingenā, Vācijā, kad tika ievēlēts prezidijs. Trimdā 50.gadu sākumā akadēmiķus sāka apzināt fil! Alfrēds Gulbis, 1933.II. Par pirmo trimdas senioru 1951.gada II sēmestrī kļuva fil! Osvalds Uršteins, 1927.II. 1965.gada 19.jūnijā, konventa 40 gadu dibināšanas atceres svētku aktā fil! Hugo Merca, 1925.II, jaundarināto vapeni iesvētīja fil!dib! Kārlis Būmanis. Prezidēšanu Latvijas Korporāciju apvienībā (L!K!A!) Fraternitas Academica ir uzņēmusies 1970./71., 1988./89. un 2015./16. m.g.

Godinot II pasaules kaŗā kritušos, padomju represiju upurus un mūžībā aizsauktos biedrus ASV Ņujōrkas pavalsts Katskiļu kalnos izveidotajos Latviešu brāļu kapos 1985.gada 18.augustā tika atklāta un iesvētīta mākslinieka fil! Gunāra Straumēna, 1964.I, projektētā piemiņas plāksne.

Latvijā korporācijas darbība tika atjaunota 1990.gada 4.februārī ārkārtējā Speciālā konventā. 1990.gada 28.martā korporācijas statūti tika apstiprināti Latvijas Universitātē. 1991.gada 17.jūnijā tika pieņemti korporācijas Filistru biedrības statūti. No 1990.II sēmestŗa līdz 1995.II sēmestrim korporācijai pastāvēja vienlaicīgi prezidijs Latvijā un globālais prezidijs ārzemēs. No 1996.I sēmestŗa korporācijas globālais prezidijs atrodas Rīgā. 1994.gada 6.janvārī studentu korporācijas Fraternitas Academica Filistru biedrība kā sabiedriska organizācija tika reģistrēta Tieslietu ministrijā. Studentu korporācija Fraternitas Academica kā sabiedriska organizācija Tieslietu ministrijā tika reģistrēta 1996.gada 18.martā. 2001.gada janvārī, sagaidot korporācijas 76.gadskārtu, tika izdota Fraternitas Academica pirmā dziesmu grāmata – kantikums.

Saistībā ar izmaiņām Latvijas normatīvajos aktos, 2005.gada 8.augustā korporācija un 2005.gada 20.oktobrī F!B! tika piereģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā.

2007.gada 7.novembrī Fraternitas Academica Filistru biedrība tika uzņemta atjaunotajā Filistru biedrību savienībā (F!B!S!).

2004. gada nogalē fil! Arnolds G. Rautenšilds, 1925.II, izdeva grāmatu par korporācijas teoloģiju studējušajiem biedriem 43 no korporācijas Fraternitas Academica. 2005.gada februārī, atzīmējot dibināšanas 80 gadu jubileju tika izdota korporācijas vēsturē pirmā biografiskā enciklopēdija Album Fratrum Academicorum. 2009.gadā tika atklāta korporācijas interneta mājaslapa – www.academica.lv

Laika gaitā korporācijas dzīvoklis ir atradies LSCO 12.skautu pulciņa telpās K.Barona ielā 50 (1925.II), Ādmiņu ielā 9 (no 1927.I sēmestŗa līdz 1929.gada 31.maijam), Zigfrīda A. Meierovica bulv. 9a –1 (no 1929.gada 31.maija līdz 1935.I sēmestrim), Zigfrīda A. Meierovica bulv. 16–1 (1935.II–1940.I), fil! Artura Gružāna, 1937.II, mājās Jūrmalā, Lielupē, Siguldas ielā 5 (1990), Invalīdu sporta kluba Optimists telpās Stabu ielā 60 (1991), Basteja bulv. 4–1 (1992–93), Alberta ielā 9–10 (1994) un Baznīcas ielā 45–37 (no 1995).

Uzņemot jaunos biedrus, konvents nekad nav vadījies no šaura novadniecības viedokļa; konventa biedri ir pārstāvējuši dažādas augstskolas un fakultātes. Kopš korporācijas dibināšanas 1925.gadā līdz šodienai uzņemti 480 biedri.

2016.II sēmestrī Fraternitas Academica biedru skaits Latvijā un ārzemēs ir 65 zēni, kommilitoņi, filistri un komāngaranti.

Ārpus Latvijas dzīvojošie filistri ir apvienoti Filistru biedrības nodaļā ārzemēs.

Aktīvais konvents apstiprina Filistru biedrības nodaļas ārzemēs 3 pārstāvjus darbam un korporācijas pārstāvniecībai L!K!A!.

Publikācijas, Vēsture